top of page

ASKERİ CEZA KANUNUNA MUHALEFET SUÇU
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63. maddesi ile 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 23. maddesi ve ayrıca 1111 Askerlik Kanunu'nun 89. maddesi arasında bağlantılı düzenlemeler söz konusudur. Bu hükümler, askerlikle ilgili yükümlülüklere uymayan bireylerin durumlarına ilişkin cezai yaptırımları içermektedir.


Bu hükümlerin genel olarak, askerlikle ilgili yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak idari para cezalarını ve hapis cezalarını düzenlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, askere sevk için çağrıldıkları halde belirli mazeretleri olan bireylerin, bu mazeretlerini belgelemeleri ve askerlik şubesine teslim etmeleri gerektiği belirtilmektedir.


1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Madde 63"1 - Barışta, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra söz konusu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın, a) Yoklama kaçaklarından birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden, b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten, c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden, d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."

Aynı maddede belirtilen 7179 sayılı Askeralma Kanunu Madde 23 ise- "(1) Askere sevk için çağrıldıkları hâlde; a) Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü, b) Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı, c) Eşi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı, ç) Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde eşinin, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ölümü, d) Sevkten önceki veya somaki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi, e) Sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması, nedeniyle şevkini yaptırmayanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesine teslim ederler. (2) Birinci fıkra kapsamındaki yükümlülerden bakaya olanlara bu süreleri için 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz, (3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler istirahati bitiminde derhâl sevk edilir. Diğerleri ise müteakip celbe bırakılır. (4) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.


1111 Askerlik Kanunu m. 89 uyarınca, verilecek idari para cezalarına ilişkin evrak, yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer mülki idare amirliklerine gönderilir ve idari para cezası ilgili il ya da ilçe idare kurullarınca verilir. 


1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Madde 63 uyarınca hakkınızda açılan davalar, ilgili kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bakaya kalmak, asker kaçağı olmak, yoklama kaçağı olmak gibi pek çok farklı nedene dayanan ilgili suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşup oluşmadığının tespitinde hukuk tekniği açısından değerlendirilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Bir hukuk profesyonelinden yardım almanızı şiddetle öneriyoruz.


Emsal bir içtihada yer vermek gerekirse:


*T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ Esas: 2021-18300 Karar: 2021-9927 Karar Tarihi: 15.09.2021.

"Sanığa yüklenen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63/1-b maddesinde düzenlenen bakaya suçunun oluşması için, öncelikle suç tarihinde yürürlükte bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 89/4. maddesinin (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde yer alan kabahatlerin herhangi birinden dolayı kesinleşmiş bir idari para cezasının bulunması gerektiği, Somut olayda, sanık hakkında Elazığ Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen 25/03/2014 tarihli ve 78 Karar sayılı idari para cezasının, doğrudan sanığın mernis adresine tebliğe çıkartıldığı ve bu adreste "adreste oturan muhatabın teyzesi oğlu imzasına tebliğ yapıldı" şerhi düşülerek 14/05/2014 tarihinde teyzesi oğlu ... imzasına tebliğ edildiği, ancak tebligat evrakında sanığın adreste bulunmama sebebi, tebligatı teslim alan şahsın sanıkla aynı konutta birlikte oturup oturmadığı ve tebellüğe ehil olup olmadığı hususları belirtilmediğinden yapılan tebligatın usulsüz olduğu anlaşıldığından idari yaptırım kararının usulüne uygun olarak kesinleşmediği dolayısıyla suç tarihinden önce sanık hakkında kesinleşmiş bir idari yaptırım kararı bulunmadığı gözetildiğinde unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi” usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.


Adaletin tecellisi için attığınız her adım, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Hukuki haklarınızı bilmek ve korumak, güçlü bir yarın için ilk adımdır.


Sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilir ve uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Unutmayın, hukuki bilinçle şekillenen bir toplum, daha adil bir dünya için ilk adımdır!


Av. Nermin Şeyda Ürün
46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page